Västerås Kattklubbs föreningsstadgar

Gällande fr.o.m. 2024-02-18. När du blir medlem i Västerås Kattklubb ska du vara införstådd med klubbens stadgar.

1. Benämning, tillhörighet och syfte

§ 1.1 Klubben är en ideell förening och dess namn är Västerås Kattklubb, vilket förkortas VRK. 

§ 1.2 Klubben bör ha har sitt säte i Västerås.

§ 1.3 Klubbens verksamhetsområde är i huvudsak Västmanlands län.

§ 1.4 Klubben är ansluten till Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) och därigenom även till Federation Internationale Feline (FIFe) och är skyldig att följa gällande stadgar och regler.

§ 1.5 Klubbens syften är att:

 •  öka kattens status i samhället och intresset för katten som sällskapsdjur 
 •  aktivt motverka missförhållanden inom katthållning samt djurplågeri 
 •  genom utställningar och seriöst avelsarbete sprida kännedom om olika kattraser 
 •  informera och ge kunskap om katten till allmänheten 
 •  tillvarata medlemmarnas intresse 
 •  verka för id-märkning av alla katter 

Klubben samarbetar med likasinnade klubbar och verkar för att främja SVERAKs syften. 

2. Organisation

§ 2.1 Klubbens beslutande organ är:

 • årsmöte
 • styrelse
 • revisorer
 • övriga valda funktionärer
 • valberedning

3. Medlemskap och supporter

§ 3.1 Medlemskapet är öppet för de personer som följer klubbens, SVERAKs och FIFes stadgar och regler samt betalar fastställd medlemsavgift. Ansökan om medlemskap kan avslås av styrelsen om personen motarbetar klubbens intressen. Avslag på medlemsansökan ska motiveras och meddelas skriftligen till sökande. 

§ 3.2 Medlemskap kan erhållas som huvudmedlem, familjemedlem, juniormedlem och hedersmedlem samt medlem värvad av uppfödare.

Huvudmedlemskap innebär:

 • rösträtt
 • att medlemmen kan föreslås till styrelsepost
 • rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet

Familjemedlemskap innebär:

 • rösträtt
 • att medlem kan föreslås till styrelsepost
 • rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet
 • Med familjemedlem menas person som sammanbor med huvudmedlem.

Juniormedlemskap (huvudmedlem under 18 år) innebär:

 • rösträtt
 • att medlemmen kan föreslås till styrelsepost
 • rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet

Hedersmedlem

 • Hedersmedlem i klubben kan utses på förslag från av styrelsen

Värvad av uppfödare

 • Medlemskapet, värvad av uppfödare, erbjuds de som köper registrerad katt från upp-födare som är medlem i Västerås Kattklubb. Medlem/köpare som värvas av uppfödare, får inte ha varit medlem i VRK under de tre föregående åren. 
 • Det är uppfödaren som ansvarar för att anmäla och betala medlemsavgiften. Erbjudandet kan nyttjas en gång per person/köpare och avser det kalenderår som köpet av katt är genomfört. 
 • I medlemskapet ingår de exemplar av Våra Katter som återstår under innevarande kalenderår. 

§ 3.3 Klubbsupporter kan erbjudas till de som vill stödja föreningen utan att vara medlem. Klubbsupporter har rätt att delta vid klubbmöten, men har inte rösträtt. 

§ 3.4 Medlemsavgiften bestäms av ordinarie årsmöte – för nästkommande verksamhetsår.

 • Avgiften avser räkenskapsåret 1 januari till 31 december. 
 • Medlem som inte erlagt fastställd årsavgift senast den 31 december förlorar sina medlemsrättigheter till dess att avgiften är erlagd. 
 • Inträde i klubben för nya medlemmar kan ske kontinuerligt under året. 
 • Medlemsavgift som betalas under verksamhetsårets sista kvartal, 1 oktober – 31 december, gäller även nästkommande verksamhetsår. 

§ 3.5 Utträde ur klubben sker automatiskt om medlemsavgiften inte har kommit klubben tillhanda senast den 31 december. 

§ 3.6 Uteslutning ur klubben kan ske av medlem som bryter mot klubbens stadgar, motarbetar dess syften eller som handlar på annat sätt som kan skada verksamheten. Uteslutning kan även ske om medlem inte fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot klubben. Styrelsen motiverar och meddelar beslutet skriftligt till medlemmen. Eventuell överklagan av  beslutet ska ske skriftligt inom tre veckor för behandling på klubbens årsmöte. Medlemmen är  utesluten tills dess annat beslut är fattat. 

§ 3.7 Medlem som skriftligen lämnat eller uteslutits ur klubben äger ingen rätt till klubbens tillgångar och kan inte få tillbaka betalda avgifter. 

4. Årsmöte

§ 4.1 Klubbens årsmöte är högsta beslutande instans och ska protokollföras. Ordinarie årsmöte ska hållas före 1 mars. 

§ 4.2 Motioner och andra ärenden som ska behandlas på årsmötet ska vara skriftliga och styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet. 

§ 4.3 Kallelse till ordinarie årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda minst senast 14 dagar innan mötet. 

 • Det ska klart framgå tid och plats för mötet. 
 • – I kallelsen ingår förslag till dagordning, ekonomisk redovisning, revisions- och verksamhetsberättelse. 
 • Ärenden som inkommit, från styrelsen/medlem, och som ska behandlas på årsmötet bifogas till kallelsen. 
 • Årsmötet kan endast ta beslut i ärenden som finns med i kallelsen. 

§ 4.4 Dagordning vid ordinarie årsmöte följande ärenden: 

 • Mötets öppnande.
 • Fastställande av röstlängd.
 • Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt.
 • Fastställande av dagordning.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av justeringsmän och rösträknare.
 • Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för verksamhetsåret.
 • Revisorerna berättelse.
 • Fråga om ansvarsfrihet.
 • Ärenden inkomna från styrelsen.
 • Ärenden inkomna från enskilda medlemmar.
 • Fastställande av medlemsavgifter och arvoden.
 • Val av styrelse och styrelsesuppleanter.
 • Val av revisor och revisorssuppleant.
 • Val av valberedning.
 • Övriga frågor som inte kan leda till beslut.
 • Mötets avslutande.

§ 4.5 Varje huvud-/familjemedlem som har betalat fastställd medlemsavgift och som lägst fyller 16 år under året har rösträtt. Rösträtten kan utövas genom ombud. Ombudet måste ha en skriftlig och bevittnad fullmakt. Närvarande medlem får högst vara ombud för två röstberättigade medlemmar. Poströstning är inte tillåten. 

§ 4.6 Varje huvud-/familjemedlem som har betalt fastställd medlemsavgift och som lägst fyller 16 år under året är valbar till punkterna 13 samt 15 på årsmötets ärendelista. 

§ 4.7 Alla beslut fattas med enkel majoritet, med undantag av stadgeändringar (9.3) och klubbens upplösande (9.5). 

 • Relativ omröstning sker vid personval, det vill säga. den som får flest röster blir vald 
 • Absolut majoritet används vid övriga ärenden, det vill säga, mer än hälften av rösterna ska falla på ett av valen 
 • Vid lika röstetal avgör mötesordföranden, om han/hon är röstberättigad, annars avgörs frågan med lottdragning. 
 • Ärenden avgörs genom öppen omröstning om inte sluten votering begärs. 

En jävig person är den som kan antas ha egna intressen att bevaka och som har intressen som är i konflikt med klubbens intressen. Jävspersonen får vara med i behandling av ärendet och kan då framlägga sina synpunkter men får inte rösta. 

Personval, som genomförs där två eller flera personer kandiderar till en och samma post, sker med sluten omröstning. 

§ 4.8 Extra årsmöte kan utlysas då styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt. Det ska även ske då minst en fjärdedel av klubbens medlemmar med angivande av skäl gör skriftlig framställan till styrelsen. 

§ 4.9 Kallelse till extra årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar innan mötet. Det ska klart framgå tid och plats för mötet. I kallelsen ingår förslag till dagordning och ärenden för behandling. Enbart de ärenden som föranleder mötet och som finns med i kallelsen ska behandlas. För övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte 

5. Styrelse

§ 5.1 Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet. Mellan årsmötena handhar styrelsen klubbens angelägenheter och förvaltning i överensstämmelse med klubbens, SVERAKs och FIFes stadgar och regler. 

§ 5.2 Styrelsen består av 5–9 ledamöter och 2–3 suppleanter. Ledamöterna väljs på 2 år och suppleanterna på 1 år. 

Årsmötet väljer ordförande, kassör och sekreterare. Ordförande och kassör väljs växelvis, vartannat år val av ordförande och vartannat år val av kassör.. 

Styrelsen konstituerar sig vid första sammanträdet efter årsmötet, om möjligt samma dag. 

§ 5.3 Styrelsens uppgift är att: 

 • verkställa av årsmötet fattade beslut 
 • verka för föreningens ändamål 
 • ansvara och förvalta klubbens medel och angelägenheter 
 • föra register över klubbens medlemmar i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR 
 • upprätta verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning till årsmötet 
 • verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar 
 • utse delegater till SVERAKs årsmöte om inte årsmötet beslutar annat 

§ 5.4 Ordföranden representerar klubben, är ordförande vid klubb- och styrelsemöten samt ansvarig utgivare av för klubbens hemsida. 

§ 5.5 Sekreteraren skickar på ordförandens uppdrag kallelser till möte och upprättar för protokoll vid dessa. 

§ 5.6 Kassören ansvarar för och handhar klubbens ekonomi och lämnar löpande rapporter till styrelsen. 

§ 5.7 Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna så begär. Protokoll ska upprättas och justeras. 

6. Revisorer

§ 6.1 Revisorerna väljs av årsmötet för att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper. Revisorerna har rätt att när som helst under verksamhetsåret ta del av räkenskaper och protokoll. Revisorerna skall få information om kommande styrelsemöten, samt ha rätt att närvara på dessa. Revisorerna ska till årsmötet avge en berättelse över det gångna året och tillstyrka eller avstyrka Ansvarsfrihet 

7. Valberedning

§ 7.1 Valberedningens uppgift är att föreslå årsmötet kandidater till de olika styrelseposterna. grundligt undersöka föreslå och hitta och tillfråga lämpliga personer om de har intresse av att kandidera för att arbeta i styrelsen. till olika en poster i klubben. 

8. Medlems rättigheter och skyldigheter

§ 8.1 Medlem är skyldig att följa klubbens, SVERAKs och FIFes stadgar och regler. Alla nya medlemmar erhåller klubbens stadgar. 

§ 8.2 Alla medlemmar har rätt att delta i de sammankomster som anordnas av klubben. 

9. Övrigt

§ 9.1 Klubbens verksamhetsår (räkenskapsår) är från 1 januari till 31 december. 

§ 9.2 Firman tecknas av två i förening vilka är ordförande och kassör. Vid ekonomiska transaktioner med post och bank tecknar ordförande och kassör var för sig. 

§ 9.3 För ändring av klubbens stadgar erfordras att beslut fattas vid två, på varandra följande, årsmöten, varav det ena måste vara ett ordinarie årsmöte. Kallelsen till första mötet ska innehålla förslaget till stadgeändring. Vid båda mötena ska minst två tredjedelar av rösterna bifalla förslaget. 

§ 9.4 För upplösning av klubben, krävs beslut på årsmöte eller extra inkallat årsmöte. Beslut om nerläggning ska bifallas med två tredjedelars majoritet. I kallelse till sådant möte ska klart anges att frågan om klubbens upplösning ska behandlas. Vid händelse av klubbens upplösning ska klubbens hela ekonomiska behållning med handlingar och tillhörigheter användas till ändamål som överensstämmer med klubbens syften. Beslut om detta ska fattas vid sista mötet.